اندیشه سیاسی فردوسی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
در پژوهش پیش رو برآنیم که اندیشه سیاسی فردوسی را با تکیه بر متن اصلی شاهنامه و برخی کتب پیرامون، استخراج و تبیین کنیم. تلاش خواهیم کرد تا اهمیت اموری همچون، عدالت، عقلانیت، مذهب، وفای به عهد و پیمان، یادمرگ و ...را از جنبه‏های فردی و حکومتی برسی و تبیین کنیم.
تفاوت پژوهش حاضر با سایر نگاره ها در مورد فردوسی و شاهنامه در این است که؛
الف) تکیه پژوهش حاضر به لحاظ استدلالی متن اصلی شاهنامه است و از دلالت مطابقی و التزامی و سائر ادله منطقی در آن استفاده شده است.
ب) دراین پژوهش نقل قول‏های سائر کتب از شاهنامه پس از ارجاع دوباره نگارنده به متن شاهامه نقل شده است و مواردی که مصرع یا بیتی دچار تحریف شده است، و یا در شاهنامه وجود نداشته، حذف و یا اصلاح گردیده است.
به لحاظ روشی در پژوهش پیش رو از روش بحران اسپریگنز استفاده واهیم کرد که از علم پزشکی به علوم انسانی وارد شده است و چون پزشک در مداوای بیمار چهار مرحله اصلی را طی می‏کند در علوم انسانی نیز برای فهم اندیشه فرد این چهار مرحله طی می‏شود، که عبارت است از شناسائی مشکل، ریشه یابی مشکل، ترسیم وضعیت مطلوب، شیوه انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب(اسپریگنز، 1377)
 

کلیدواژه‌ها