بررسی عوامل مهاجرت نخبگان در ایران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش مهاجرت نخبگان در جامعه و آسیب‌ها و صدمه‌هایی که این پدیده بر فرهنگ کشور وارد می‌کند، این مقاله، علاوه بر شناخت دقیق پدیده فرار مغزها، عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‌کند. عوامل متعدد و بسیاری باعث مهاجرت نخبگان می‌شود که در قالب این مقاله نمی‌گنجد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در این پدیده، صرفاً بررسی این عوامل را مورد توجه قرار داده و در پایان نیز بر اساس دیدگاه دانشجویان، پیشنهادها و راهکارهایی در این باره بیان می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها