ماهیت، عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده


این مقاله به بررسی ماهیت، عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه قرآن و سنت میپردازد.


هدف از این بررسی، آگاهی و شناخت علتهای قساوت قلب و یافتن راههای مناسب برای


درمان این رذیله اخلاقی و اصلاح و تغییر درست رفتار مبتنی بر اصلاح و تغییر حالتهای


قلبی است. قلب به عنوان حقیقت انسان که درککننده، دانا و آگاه است، فرمانده وجودی


و کنترلکنندۀ اعضاء و جوارح و همچنین اعمال و رفتار آدمی و مرکز هدایت، رشد، کمال


و سلامت اوست. بنابراین، با حفظ شئون فطری و ذاتی و درستی بینشها و گرایشها،


زمینه برای نفوذ و بروز رذایل اخلاقی، از جمله قساوت قلب مسدود و در صورت بروز هر


گونه آفت در قلب، با آگاهی و شناخت و برگزیدن راه درست، درمان خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها