گزارشی ازکتاب«چهل حدیث»حضرت امام خمینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

قـدمــه


اربعین یا چهل حدیثنویسی، سنّتی است که از قدیم میان علماء رایج بوده و عنوان کتابهایی


است که چهل حدیث یا چهل باب در حدیث میباشند و ظاهراً تألیف آنها از قرن 4قمری بر
اساس اعتقاد به حدیث معروف پیامبر(ص) شروع شده است که فرمود:
هر کس از امت من 40حدیث که به کار دین او میآید، حفظ کند، روز قیامت
خداوند او را عالم محشور میگرداند (محمدی ری شهری، ،1381ص.)243
علمای بسیاری به این امر اهتمام ورزیدهاند؛ اما کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)
یکی از گرانبهاترین کتبی است که در این زمینه تألیف شده و با توجه به مقام شامخ
علمی نویسندة آن، نکات ارزندهای به خواننده منتقل میشود

کلیدواژه‌ها