مؤلفه‌های توسعه سیاسی در نهج البلاغه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیـده
مباحث توسعه، از قدیم مورد توجه بشر بوده است، هر چند با مفاهیمی غیر از آن، مانند
ترقی، پیشرفت، تکامل، رشد و مانند اینها بیان میشده است؛ اما ورود مفهوم توسعة
سیاسی در ادبیات سیاسی سابقة طولانی ندارد و به تحولهای سیاسی جهان، پس از
پایان جنگ دوم جهانی برمیگردد.
مباحث دین و سیاست نیز از مسائل مهم، بحث برانگیز و مورد مناقشهای است که مدتها
مورد توجه اندیشمندان بوده است. آنچه از آموزههای دینی اسلام قابل استنباط میباشد،
این است که نمیتوان دین را از حوزه اجتماع دور کرد و آنها را از یکدیگر جدا کرد؛ بلکه
دین و سیاست هرگز از یکدیگر جدا شدنی و قابل تفکیک نیست.
در این تحقیق تلاش شده است که برخی از اصول و شاخصهای ارائه شده توسط دین
اسلام برای پیشرفت و توسعة سیاسی با استفاده از سخنان و فرمایشهای امام علی(ع)
که یکی از مهمترین شخصیتهای جهان اسلام است، تحلیل و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها