تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشور مصر

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

هم­زمان با وقوع انقلاب اسلامی ایران، بیداری اسلامی وارد مرحله­ای شد که مردم مسلمان کشورهای اسلامی را به تحرکی در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی واداشت. بیداری اسلامی که در مصر هم­زمان با تهاجم همه جانبه غرب در جهان اسلام وعصر استعمارشروع شده بود، توسط کسانی چون حسن البنا وسیدقطب در مصر، ابعاد گسترده­تری یافت، هم نتوانست وارد زندگی همه توده­های مسلمان شود و طرحی نو دراندازد. گفتمان بیداری اسلامی برای نخستین بار توسط امام خمینی4 و در نهضت اسلامی مردم ایران، به «عمل سیاسی» تبدیل شد. و آن را وارد حوزه عمل همه توده­های مسلمان کرد و توانست در مدتی بسیار کم دستاوردهای کلانی برای جامعه اسلامی وجامعه بشری به بار آورد. نخستین ومهم­ترین دست­آورد آن بود که گفتمان بیداری اسلامی از یک خرده گفتمان تبدیل به گفتمان مسلط شد. در این میان، ملت مسلمان مصر نیز همچون بسیاری از کشورهای اسلامی، تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با نیرویی تازه وارد میدان مبارزه شدند. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی تحولات سال­های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در مصر، آغاز موجی جدید از اسلام­خواهی ملت مصر را تحت تأثیر نهضت امام خمینی4 نشان دهد.
 

کلیدواژه‌ها