درآمدی بر نقش احزاب در ادوار مختلف قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای احزاب، تلاش برای به دست آوردن کرسی پارلمانی و تأثیر بر روند قانون‌گذاری است. این کارکرد احزاب در دو برهه زمانی خود را نشان می‌دهد: پیش از انتخابات و بعد از انتخابات. روش انجام این تحقیق بر مبنای روش توصیفی و همبستگی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در عرصه انتخابات، میزان تبلیغات از جانب گروه‌های فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی، موید این مطلب است که هرگاه رقابت گروه‌‌ها در انتخابات جدی‌تر باشد، میزان مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد. در عرصه قانون­گذاری نیز احزاب پیروز برای پیشبرد برنامه‌های خود تلاش می‌کنند با ارائه طرح‌های مطلوب تقنینی و پشتیبانی کارشناسی نمایندگان و ایجاد هم‌گرایی و هم‌رایی بین آنان، فرآیند مطلوبی از قانون‌گذاری را فراهم کنند. در پایان مقاله، پیشنهادهایی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها