زبان و اعتباریات اجتماعی در اندیشه محقق اصفهانی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
اعتباریات اجتماعی و زبان از جدیدترین مسایل علوم اجتماعی هستند که بحث های پردامنه ای را برانگیخته اند.اگر چه در سنت معرفتی حوزه های شیعی به صورت مستقل به این مباحث پرداخته نشده است،اما معارف اسلامی از ظرفیت و غنای بالایی برای بررسی این مباحث برخوردارند. محقق اصفهانی از جمله اندیشمندان مسلمانی هستند که تدقیق های فلسفی ایشان در مباحث علم اصول،راه را برای ورود به این مباحث هموار کرده است.در این مقاله برآنیم تا مباحث ایشان درباره برخی مباحث زبانی و اعتباریات را،به صورت منسجم ارائه کنیم. بر اساس نظریه ایشان اعتباریات در واقعیت عینی ریشه دارد و زبان نیز نوعی از اعتباریات است.
 

کلیدواژه‌ها