منابع و مبانی الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

این نوشتار در پی بررسیاینسؤالاستکهالگویمدیریتسیاسیامامخمینی«ره» وابستهومنبعثازچهپارامترهاییبودهوهدفغاییآندرچهچیزیتجلیمی یابد؟درپاسخاینفرضیهارائهشدهکهالگویمدیریتسیاسیامامخمینی«ره» باتوجهبهمنابعومبانیازنوعمدیریتسیاسیمتعالیهمی­باشد.دستاوردهایایننوشتارتحتلوایرهیافتهایحقیقیموردنظرکهعبارتنداز: منابع(قرآن - عقل - تجربهبشری - شهود) ومبانی (هستیشناسی - معرفتشناسی - انسانشناسی - جامعهشناختی) می­باشد.
مدیریتمتعالیهامامخمینی«ره» منبعثازاینالگوهاوآیتمهاییمیباشدکهباتلفیقوتعاطیمتعادلگرایانهومنحصربهفرد،حوزةهرکدامازرهیافتهایجدیدرابهمنصةظهوروبروزرساندهکهثمرةآنوهدفغاییوولاییآنبهحکمتمتعالیهمتصلمیشودودراینراهازتمامظرفیتهایموجودبالقوهوبالافعلنهفتهدرچارچوبهایفوقبرایپیشبرداهدافحقیقیخودکهتحتلوایمنابعومبانیفوقالذکرمیباشداستفادهکردهوالگویمدیریتینوینیرابهعرصةسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبهدنیاعرضهکرد. ایشانبرایرسیدنبهاینهدفوالاوارزشمندنظامیرامبتنیبردوآیتمکارآمدوروزآمدکهدرعرصةسیاسیواقتصادیوفرهنگیتمامزیرساختهای یکمدیریتمدرنهمراهباسنتگراییراباخودجمعکردهاستتحتلواییجمهوریاسلامیبعنواننمونهبهجهانعرضهکرد.
 

کلیدواژه‌ها