«مواجهه نظری امام خمینی(ره) با تجدد»

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده:
برخی همچون نیچه ریشه‌های مدرنیته را دریونان باستان می‌دانند وقوام عالم غربی رادرفلسفه جستجو می‌کنند.عالم غربی، عالمی اومانیستی است که صورت متعین  خود را پس از رنسانس در تمدن غرب یافته است. این تمدن وقتی بسط می‌یابد به هرکجا که برود نشاط خود را در نسبت با آن روح وجان می‌بیند. امام خمینی(ره) که درچنین عالمی قیام کرد، بیش از آنکه درگیر با اجزائ تمدن غرب باشد با تفکری که بنیان این تمدن است، ستیز داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها