تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
وهابیت، یکی از فرق انشعابی از اسلام است که در قرن 12 هجری قمری توسط محمد بن عبدالوهاب، ابداع و به جهان اسلام معرفی ­شد و به قصد پیکار با سایر فرق اسلامی در مقابل آنها، قد علم ­کرد و حتی سایر فرقه­های اسلامی را رد و مورد تکفیر قرار ­داد. وهابیت در ذات خود، جوهرة دشمنی و مخالفت با مفاهیم اصیل قرآنی و اسلامی را حفظ کرده و دشمنی آن با اسلام ناب محمدی(ص) و به خصوص تشیع، امری انکار­ناپذیر است.
 با توجه به اهمیت موضوع که این فرقه باعث انشعاب دیگری در اسلام و در نتیجه، تفرقه در میان مسلمانان شده ­است و با توجه به تکفیر سایر فرق اسلام توسط آن و همچنین رفتار وحشیانة آن با شیعیان، شناخت این فرقه و بررسی عملکرد­های آن، نیاز عمدة جامعة جهانی و مسلمانان است.
 

کلیدواژه‌ها