نقش اجتماعی دین اسلام در گسترش علم

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

در پاسخ به این سوال که دین اسلام در راستای گسترش علم چگونه به ایفای نقش پرداخته
به این مهم رسیدیم که آموزه های اسلام روند جامعه را به مسیری سوق می دهد که مؤید
علم آموزی و گسترش رو به رشد علم و عالمان
باشد . در این اندیشه  وجه
تمایز انسان با سایر موجودات بهره مندی از نعمت شناخت و معرفت دانسته می شود  . مفهوم
علم در اندیشه اسلامی دایرة وسیعی از انواع معرفت های حصولی
، حضوری ،تصور ، تصدیق ، کلی و جزیی را در بر می گیرد .آموزه های اسلامی بدنة جامعه را از حیث اجتماعی و فرهنگی
تحت تأثیر قرار داده و افراد (نه تنها مومنان بلکه کافران و مشرکان و حتی پیروان
دیگر ادیان ) از جانب  خدای سبحان  و اولیایش ، بر خردمندی و به کارگیری عقل دعوت
می شوند. همچنین انسان در قرآن به ژرف نگری در آثار خلقت و طبیعت فرا خوانده می شود
و توصیه می شود به اینکه  باید علوم را از
هر منبعی که واجد آن باشد اخذ نماید .برآیند چنین تفکری ، انگیزه ی شناخت متقابل
را در بین پیروان خود ایجاد می نماید. و درنتیجه گسترش روبه رشد مباحث علمی را در
پی دارد .

کلیدواژه‌ها