آزادی از دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

در این نوشتار، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی تحلیل میشود. سپس دیدگاه
امام(ره،) درباره فاعل، مانع و هدف آزادی تبیین و نقش برخی از نهادها در تأمین و
حفظ آزادی، بررسی میشود. نهادهایی مانند:
.1حکومت: البته حکومتی میتواند آزادیهای مشروع و قانونی افراد جامعه را تأمین و
حفظ کند که حکومتی قانونگرا، عدالت محور و غیره باشد. .2نهاد خانواده: خانوادهها
برای ایجاد حس آزادیخواهی فرزندان باید از همان دوران کودکی، اعتماد به نفس
را در آنان ایجاد و تقویت کنند و آنان را افرادی با ایمان و مستقل بار بیاورند. در
این صورت است که آنان هیچ گاه زیر سلطه اجانب نخواهند رفت و در راه آزادی
کشور، حتی جان شیرین خود را فدا میکنند. .3نهاد تعلیم و تربیت: فرزندانمان باید
از طریق نهادهایی، چون مدرسه، دانشگاه و رسانههای گروهی بیاموزند که آزادند و
در عین حال، یاد بگیرند و تکرار و تمرین کنند که آزادی را حداقل یک بار در دوران
تحصیل در جامعه با نظارت معلمان و اساتید تجربه کنند. البته اگر مدارس، دانشگاهها
و رسانههای گروهی و به طور کلی، همه عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت در راستای هم
و به صورت مکمل در یک برنامه عمل کنند، محصول آن تقویت روحیه آزادیطلبی و
تولید فرهنگ خواهد بود. .4نهاد دین: امام بر این باور است که اسلام برای تمام
زوایای زندگی بشر، از جمله آزادی انسانها، دستوراتی دارد. با دین است که انسانها
میتوانند به آزادی حقیقی دست یابند

کلیدواژه‌ها