مروری ِ بر نقش و جایگاه مفاهیمگروه، نهاد، جامعه و فرهنگ با نگاه تطبیقی به دیدگاههای اسلامی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
مفاهیم، اصلیترین عناصر ساختار یک دانش به شمار میروند که نقش انتقال دادهها،
تعیین قلمرو و جغرافیای آن دانش را بر عهده دارند. از این رو، کسب هر گونه شناخت
پیرامون حوزههای یک دانش، مستلزم آگاهی از مفاهیم اختصاصی آن و تجزیه و تحلیل
صحیح آنها بر اساس شرایط وجودی جوامع مختلف است. حوزه اندیشه اجتماعی نیز بر
مفاهیمی بنا گردیده است که تنها با درک و تبیین درست و فهمپذیر کردن آنها مطابق
شرایط وجودی هر جامعه، به کارگیری آنها امکانپذیر میشود. بدین سان، مفاهیمی
نظیر فرهنگ، شخصیت، جامعه، گروه و نهاد از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی هستند
که تنها با ارائه تعاریف جامع از آنها، میتوان به فهم و انتقال مطلوب این حوزه دانشی
به جویندگان دانش، خدمت رساند. بر این اساس، در این مقاله ابتدا موضوع فرهنگ
و نقش و اهمیت آن در گسترش اجتماعات بشری بررسی میشود، سپس به شرح
و توضیح گروههای اجتماعی و ویژگیهای آنها و نقش نهادهای اجتماعی در عملی
کردن اهداف گروهها اشاره میکنیم و بررسی تفصیلی جامعه و ضرورتها و شرایط
خاص آن در ادامه پیگیری میشود. بدیهی است در کنار هر یک، دیدگاههای اسلامی
در حد ضرورت طرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها