چالشها و فرصتهای شیعیان در ساختار سیاسی عراق

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
کشور عراق، به دلیل موقعیت استراتژیک در منطقة خاورمیانه و همچنین وجود منابع غنی نفت، همواره مورد توجه کشورهای استعمارگر بوده است. در این میان، با توجه به اینکه شیعیان اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در تحولات عراق که همان رهایی از استعمار و ایجاد حکومت اسلامی است، حائز اهمیت می‌باشد. لذا این مقاله، در پی پاسخ به این سؤال می‌باشد که شیعیان عراق با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در ساختار سیاسی عراق مواجه‌اند؛ به عبارت دیگر، جایگاه شیعیان در ساختار قدرت سیاسی عراق چیست؟
 

کلیدواژه‌ها