جایگاه وفای به عهد و پیمان در سیره نبوی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
مسئلة وفای به عهد و پیمان، یکی از اصول اساسی زندگی دسته جمعی و پایه و اساس
روابط انسانی است که پایبندی به آن، باعث انسجام و انتظام امور، قوت و قدرت ملت و
مملکت میشود و در مقابل، شکستن و نقض آن، عوارض و مشکلهای بسیاری را به دنبال
دارد که گاهی این عوارض و مشکلها به اصل و بنیان جامعه ضرر وارد میکند و باعث از
بین رفتن و نابودی آن میشود. از این رو، دین مبین اسلام که همواره درصدد سربلندی و
سعادت انسان در دو جهان است، به مواظبت و پایبندی به آن (عهد و پیمان) بسیار تأکید
کرده و از نقض و شکستن آن به شدت نکوهش کرده است. مسلماً پیامبر گرامی اسلام(ص)
که آورندۀ دین اسلام است، بیش و پیش از همه به دستورهای الهی عمل میکرد و به عهد
و پیمان (که بسیار مورد سفارش و تأکید خداوند متعال است) پایبند بوده و با پیمانشکنان
به شدت برخورد مینمود. ای ّ ن نوشتار سعی دارد تا در حد توان، اهمیت و جایگاه وفای به
عهد و پیمان را در سیره آن بزرگوار(ص) مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها