رسانه و حوزه های عمومی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

شست علمی «رسانه و حوزههای عمومی»، در تاریخ 16اردیبهشت در دانشگاه باقرالعلوم
با سخنرانی دکتر علیرضا دهقان برگزار شد. این نشست جزء سلسله نشستهای گروه علوم
اجتماعی و اولین نشست تخصصی گروه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی به حساب میآید.
دکتر علیرضا دهقان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علاوه بر تألیف مقالههای مختلف
در حوزه ارتباطات و جامعهشناسی، ترجمه کتابهای
کاربرد نظریههای ارتباطات، نظریههای
روابط عمومی، نظریههای ارتباطات و دموکراسی و خبر
را برعهده داشته است.
دکتر دهقان، حوزه عمومی را عرصهای بیان کردند که در آن بحث و گفتگو و استدلال
منطقی برای رسیدن به یک تفاهم و توافق ارتباطی و اخلاقی انجام میشود. حوزهای که
فارغ از ساختارهای قدرت و ثروت عمل میکند و باعث ایجاد قدرتی مستقل از قدرت
سیستم برای گفتگو و رسیدن به اجماع میشود. این امر، امکان استنباط و استخراج احکام
و گزارههای حقیقی را فراهم میکند که در نتیجه، مانع از تسلط سیستم بر زیست جهان
میگردد. در واقع، زیست جهان، بستری است که در آن، کنشهای ارتباطی اتفاق میافتد.
کنشهای ارتباطی، روابطی است که به صورت غیر رسمی و میان افراد و خارج از قدرت
رسمی یا ساختارهای اقتصادی اتفاق میافتد. در مقابل زیست جهان، مفهوم سیستم قرار
میگیرد که شامل ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. پول، سرمایه و قدرت، از عوامل
تعیینکننده سیستم است

کلیدواژه‌ها