حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
آنچه در این مقاله به آن اشاره شده، نگاهی کلی به بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام است
و اینکه اسلام تا چه اندازه به این مسئله مهم توجه نموده است. ابتدا به این نکته اشاره
شده که مبنای حق و همه احکام دیگر از دیدگاه اسلام، رسیدن به قرب و وصول به بحر
بیکران الهی است که به مقدمهای نیاز دارد و آن اینکه انسان ابتدا به قله کمال انسانی
صعود نماید. پس از آن، مصادیق حقوق بشر بررسی میشود که از جمله آنها میتوان به
حق حیات، حق آزادی و حق عدالتطلبی اشاره نمود و بعد به منابع حقوق اسلامی اشاره
میشود که قرآن، سنت، اجماع و عقل است. سپس با توجه به مبانی و منابعی که برای
حقوق بشر در اسلام بیان شده، دیدگاه کلی اسلام را در مورد حقوق بشر بیان میشود که
برای رنگ پوست، نژاد، ملیت و حتی زن و مرد بودن تفاوتی قائل نمیشود و همه انسانها
را در گوهر انسانیت و فضیلت یکسان میداند و در پایان مقاله نیز به مزایای حقوق بشر
که شامل: برهانپذیری، برخورداری از ضمانت اجرا، سازگاری و هماهنگی و تناسب و
دوام (ابزار سنجش) پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها