خانواده در غرب و مقایسه آن با اسلام

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیـده
خانواده طبیعی سالم عبارت از یک زن ومرد ازدواج کرده است که با فرزندان خود با هم
زندگی میکنند و به عنوان واحد شالودهای در حیات اجتماع است که در آن مناسبات
جسمی، روانی، اقتصادی، اخلاقی و غیره، به هم گره میخورد. به این دلیل که خانواده بین
والدین وفرزندان وبین نسلها پیوند برقرار میکند، اهمیت به سزایی در زندگی اجتماع
بشری دارد.
خانواده، واحدی اجتماعی با ابعاد گوناگون است که به دلیل اهمیت و جایگاه ویژهاش از
قدیم مورد توجه بوده است.
از یک سو، ارتباط و کنش متقابل خانواده با اجزا و نهادهای دیگر جامعه که موجب پویایی
و پیشرفت آن میشود و از سوی دیگر، دگرگونی و تغییر آن در طول اعصار و قرون
متمادی، ما را بر آن داشته که به مطالعه این واحد اجتماعی در غرب بپردازیم. پیشفرض
ما این است که خانواده در غرب فرو پاشیده است و پایههای آن متزلزل شده است.

کلیدواژه‌ها