بررسی پیامدهای فرهنگی عملکرد صحابه در دوران حکومت امیرالمؤمنین ع

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشجو

چکیده

یاران پیامبر اکرم ص با عنوان «صحابه» آن بزرگوار، نزد عموم مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و اقدامات مثبت و یا منفی آنان تأثیرات سازنده و یا مخربی را در میان جامعه مسلمین برجای گذاشته است. با توجه به نوع زمامداری امیرالمؤمنین ع در دوران حکومت ایشان می‌توان این دوران را حساس‌ترین عرصه برای ایفای نقش‌های مختلف صحابه دانست که پیامدهای آن تا قرن‌ها دامن‌گیر مسلمانان و جوامع آنان بوده است. ازآنجایی‌که مقوله فرهنگی از تأثیرگذارترین عرصه‌ها در جوامع مختلف هست؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی پیامد عملکرد صحابه در این حوزه در دوران حکومت امام علی ع پرداخته است. صحابه با ایفای نقش‌های مثبت و منفی، متناسب با نوع کارکرد خود پیامدهایی را نیز بر جای گذاشتند؛ چنانکه می‌توان از گسترش علم و دانش و حوزه‌های علمی و نهادینه شدن فرهنگ اسلامی به‌عنوان پیامدهای مثبت فرهنگی نام برد و به پیامدهای منفی همچون قرائت جدید از ایمان و کفر و اقدام علیه اهل‌بیت اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها