وضعیت اقتصادی زنان در عهد صفویه از منظر سفرنامه نویسان خارجی

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

10.22081/fpq.2016.63964

چکیده

در این تحقیق با استناد بر مشاهدات سفرنامه نویسان خارجی و با استفاده از روش توصیفی، جنبه‌هایی از وضعیت اقتصادی زنان ایرانی در عصر صفویه در عرصه‌های؛ اشتغال، عمران، منابع درآمدی خاص، کمک‌رسانی به دولت و در انتها تأثیر منفی زنان حرم‌سرا در اقتصاد بررسی‌شده است. بر اساس اغلب سفرنامه‌های عصر صفوی، نقش و مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعه قابل‌توجه است چراکه همواره زنان در عرصهٔ اقتصاد در کنار مردان، دارای فعالیت بوده‌اند اما نقش زنان اشراف و دربار عصر صفوی نسبت به زنان سایر اقشار در اقتصاد بارزتر است چراکه این گروه از زنان قادرند مالکیت اموال، اماکن و اشیاء خود را شخصاً عهده‌دار باشند.

کلیدواژه‌ها