بررسی تحقیقات تاریخ اسلام در مراکز علمی برزیل

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

10.22081/fpq.2016.63970

چکیده

یکی از مهم‌ترین بایسته‎ها، جهت تولید و اشاعه‎ی فرهنگ اسلامی در جوامع غیر اسلامی، شناخت درست ابعاد آشنایی جامعه‎ی هدف با فرهنگ اسلامی است. رسالت اصلی این مقاله، شناخت یکی از ابعاد آشنایی جامعه‎ی برزیل با فرهنگ اسلامی و بررسی پژوهش‎های انجام‌شده درباره تاریخ اسلام در مراکز علمی و اسلامی برزیل است. توجه به این‌که کنکاش در این موضوع یا موضوعات مشابه در جامعه علمی ایران بی‌سابقه است، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می‎‎کند. نوشتار حاضر می‎کوشد تا با بررسی سیر تحولات تحقیقات تاریخ اسلام در برزیل، به برخی از سؤالات مهم در این زمینه ازجمله سؤالات زیر پاسخ دهد:
پژوهش‎های انجام‌شده در برزیل، بیشتر درباره چه موضوعاتی از تاریخ اسلام شکل‌گرفته است؟ این آثار بیشتر در چه بازه زمانی تولیدشده‌اند؟ سیر تاریخی مطالعات و پژوهش‎های تاریخی درباره اسلام چگونه است؟ پژوهش‎های انجام‌شده تا چه حد تحت تأثیر گرایش شیعی نوشته‌شده‌اند؟ سهم هرکدام از پژوهشگران بومی و غیربومی در این پژوهش‎ها چه میزان است؟ و پژوهشگران تا چه میزان به مباحث تخصصی تاریخ اسلام ورود کرده‎اند؟

کلیدواژه‌ها