نسبت آسیب‌های هیئت‌های مذهبی با تغییرات فرهنگی سه دهه گذشته جامعه (مطالعه موردی هیئت مکتب الحسین اصفهان)

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

چکیده

درسه دهة گذشته شاهد تغییراتی در هیئت‌های مذهبی عاشورایی هستیم که با فلسفة وجودی تأسیس آنها که احیاء فرهنگ اصیل عاشورایی است، در تعارض می‌باشد. تغییراتی که ازدهة دوم.انقلاب تحت تأثیر فرهنگ جدید توسعه بوجود آمده وعلاوه بر اینکه تأثیرات مخربی بر ساختارهای فرهنگی جامعه داشته آسیب‌های مخربی بر هیئت‌های مذهبی داشته است. این تحقیق به شیوة مردم نگاری تفسیری با توجه به اندیشه‌‌های گیرتز به توصیف عمیق وفهم معنای عمل اجتماعی که در رفتار مناسکی هیئت‌ها مذهبی عامه پسند با تاکید بر هیئت جوانان عاشورایی مکتب الحسین اصفهان در مدت زمان سال 1392 تا 1394پرداخته و بر مبنای ادبیات نظری تحقیق به دنبال فهم ریشه‌ای تغییرات وآسیب‌های مخرب بوجود آمده در این هیئت‌ها می‌باشد. تغییراتی که در ساختارهای فرهنگی جامعه که به سبب پیاده سازی مدلی غیر بومی و نامتقارن از توسعه بوجود آمد و به پیوسته آن سبکی از دینداری را در قالب این هیئت‌ها شایع نمود که بجای اینکه رفتار مناسکی این هیئت‌ها برگرفته از متون و منابع اصل عاشورایی باشد نوعی از هیئت داری که مورد انتظار مخاطبان توسعه زده را شایع نمود.

کلیدواژه‌ها