مقایسه تاریخ و سیره رسول خدا9 در رابطه با اموات در سه کتاب کافی کلینی، صحیح مسلم و سنن ترمذی

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

باقرالعلوم(ع)

10.22081/fpq.2017.66318

چکیده

افکار، عقاید انحرافی و بدعت وهابیت در احکام و معارف و آموزه‌های دینی، تمام عرصه‌های احکام دینی را شامل می‌شود. آنان با سلایق شخصی و به‌دور از هرگونه تأمل و تفکری به تفسیر خودسرانه از آیات و روایات می‌پردازند و برداشت خود را تنها برداشت درست از دین می‌دانند و دیگران را تکفیر می‌کنند. یکی از برداشت‌های نادرست وهابیت، نگاه آنان به عالم پس از مرگ و جایگاه اموات و مسائل مربوط به اموات می‌باشد، در این پژوهش سعی می‌شود برخی مسائل اموات را با توجه به سه منبع کهن بررسی نموده تا صحت‌وسقم گفتار وهابیان آشکار شود. ابتدا به بررسی برخی روایات کتاب کافی و سپس دو منبع مکتب خلفا (صحیح مسلم و سنن ترمذی) پرداخته و درنهایت وجوه اشتراک و اختلاف، بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها