ازدواج و حقوق خانواده در دوره ساسانی

نوع مقاله: تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2018.66717

چکیده

آشنایی با آداب‌ورسوم گذشته سبب می‌شود که انسان، شناختی از گذشتة تمدن کشورش به دست بیاورد و سیر پیشرفت اجتماع خویش را دریابد و همچنین بامطالعه در آن دوران می‌توان فهمید تا چه میزان از آن آداب‌ورسوم پابرجا مانده است و چه میزان از آن منسوخ گشته است. ازآنجاکه انواع ازدواج و شناخت آداب‌ورسوم آن نقش مهمی در شناخت جوامع دارد در این مقاله به این مطلب پرداخته شد. نگارنده در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای را انتخاب کرده است و از این روش به نتایج روشنی دست‌یافته است. با کندوکاو در آن دوران می‌توان دریافت که آداب‌ورسومی بر ازدواج در جامعه باستان حاکم بوده است و از همان دوران ازدواج دارای اهمیت بوده است و درواقع پایۀ زندگی ایرانیان باستان را تشکیل می‌داده است. پدر به‌عنوان سرپرست و ولی دختر، نقش اساسی در ازدواج او داشت و در نبود او قیم که ابتدا مادر بود این نقش را ایفاء می‌کرد. در آن دوران هم پدر و مادر به‌عنوان پشتیبان و حامی فرزندان برای آنان نقش حمایتی داشتند. مقدمات ازدواج در ایران امروز و بعضی از آداب‌ورسومی که بر جامعه حاکم است یادگار آن دوران است مثل جهیزیه دادن پدر عروس به دختر.

کلیدواژه‌ها