عالم مثال، رنگ‌ها، هانری کربن، روش‌شناسی تأویلی، خیال فعال.

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72078

چکیده

رمزخوانی و رمزشناسی همواره یکی از مهم‌ترین دلبستگی‌های جامعه‌شناسان بوده و هست. اما این رمزخوانی در نظر بسیاری از محققان تنها در سطح ظاهر و با تحلیل و توصیف داده‌های هم زیست آن پدیده صورت می‌پذیرد. لیکن کشف‌المحجوب روشی اتخاذ شده از حکمای ایرانی است که توسط بسیاری از جامعه‌شناسان که با روش خاص هرمنوتیکی به پدیده‌ها نگریسته، از ظاهر پدیده‌ها عبور کرده، به دنبال باطن آن‌ها بوده‌اند، مورد توجه قرار گرفته است. هانری کربن محقق فرانسوی الاصل با اتخاذ این روش به تشریح مکاشفه حکمای ایرانی در باب نمادهای اسلامی، چون کعبه، اعداد و به خصوص رنگ‌ها در این نوشتار به آن پرداخته است. کربن در تشریح نمادها به یک روش سه لایه که با اثبات عالم میانه که در بین عالم دنیا و عالم جبروت قرار دارد، هر نماد را تنها یک رمز و مثال برای ممثول خود و طریق وصول به اصل را با کشف المحجوب یعنی کنار زدن پرده‌های حجاب که توسط سالک صورت می‌پذیرد، می‌پردازد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با اتخاذ روش کیفی وبا روش گردآوری کتابخانه‌ای، اسنادی در پی روش‌شناسی توصیفی هرمنوتیکی رنگ‌ها است. این نوشتار بدون در نظر گرفتن تأیید و یا رد نظریات تنها به توصیف این روش حکمی پرداخته است. در این شناخت می‌توان به یک روش عام که روش حکما شناخت باطن همه هستی به آن پایبند بوده‌اند. اما روش خاص که در هر پدیده‌ای روشی منحصر به فرد برای فهم رمز آن پدیده به کار برده‌اند، که در زمینه رنگ‌ها می‌توان به خاص (مطلق رنگ) و خاص الخاص (رنگ سرخ) تلمیحاتی را بیان داشته‌اند، که کربن تنها به تشریح آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها