بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانون گذاری دولت اسلامی

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72089

چکیده

بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانونگذاری دولت اسلامی یکی از مباحثی است که در به اجرا درآمدن فقه به عنوان منبع ونرم افزار برای مدیریت جامعه مورد سؤال است، در این میان آنچه اهمیت دارد، آسیب شناسی تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی می‌باشد؟ هدف پژوهش حاضر، شناساندن وبررسی آسیب‌هایی می‎باشد که مانع از تضمین فقه درفرآیند قانونگذاری است وبا تکیه به روش تجربی وکتابخانه ای می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که با بررسی آسیب‌ها وموانع می‎توان در مقام تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی انگیزه‌ای ایجاد کرد تا منجر به قانونگذاری مطلوب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها