چیستی بررسی انتقادی در مطالعات تاریخی و ابعاد آن

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72189

چکیده

این مقاله به چگونگی بررسی انتقادی یک متن و اثر پاسخ می‌گوید و می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی به عرضه چارچوبی برای روش نقد و ابعاد آن بپردازد. با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله روشن می‌شود مراد از انتقاد همان نقد علمی است؛ اصطلاح علمی که در برابر واژه کریتیک به کار می‌رود. با انتقاد به مفهوم عامیانه که انتقاد را تن‌ها در جنبه سلبی اثر به کار می‌برند، درواقع نقد فرآیند اصلاح اطلاعات است. نقد، خود، با فرا نقد سنجیده می‌شود که این درواقع همان معیار در نقد است. این فرانقد از طریق دو شیوه نقد درونی و بیرونی حاصل می‌شود. هر نقدی بُعد ظاهر و لایه رویی متن را موردتوجه قرار می‌دهد، ولی در لایه‌های زیرین معنا و سطح عمیق‌تری وجود دارد که ضرورت بررسی را بیشتر می‌کند درواقع از دو روش نقد بیرونی و نقد درونی صورت می‌گیرد و هرکدام دارای مؤلفه‌هایی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها