بررسی تغذیه از منظر اسلام، در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72196

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد تغذیه اسلامی است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابعاد تغذیه اسلامی از منظر آموزه‌های اسلامی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین: مورد بررسی قرار گرفته‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بحث تغذیه یکی از موضوعاتی است که از سوی مکاتب و اندیشه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و هر یک از آن‌ها با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه، دیدگاه متفاوتی در مورد طریقت غذایی ارائه نموده‌اند. بالتبع در آموزه‌های اسلامی نیز بر تغذیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سلامت جسم و روح انسان، توجه شده و ابعاد مختلفی برای آن بیان شده است، چراکه تغذیه مطلوب، سرمنشا حل‌وفصل بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی است. یافته‎ها نشان می‌دهد که نوعی ترتب طولی (علم نظری) و ترتب عرضی (علم عملی) در دانش اسلامی وجود دارد که متأثر از ابعاد سه‌گانه تغذیه اسلامی است و می‌توان آن‌ها را شامل سه حوزه بینشی (اعتقادات)، گرایشی (اخلاقیات) و کنشی (شریعت و آداب) دانست. بازخوانی ابعاد تغذیه اسلامی که متأثر از دین اسلام است، می‌تواند بر غنای علم عملی انسان بیفزاید و راهکاری مؤثر در جهت بقای زیست جهان‌های اجتماعی- فرهنگی جامعه ایران باشد.

کلیدواژه‌ها