مفهوم‌شناسی تحول اجتماعی و مؤلفه‌های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2022.73400

چکیده

مفهوم تحول اجتماعی در اندیشه و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی و جامعه‌شنان، همانند سایر مفاهیم دارای اختلاف نظر‌های فراوان می‌باشد، این اختلاف نظرها متاثر از عوامل نظری، ایدئولوژیکی و سطوح مختلف تحلیلی اندیشمندان است. لکن در بین عموم نظریات حوزه تغییرات اجتماعی، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نگرش مادیگرایانه به تاریخ و تحولات اجتماعی جوامع بشری می‌باشد. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای را بررسی نموده و طبق یافته‌های پژوهش، دیدگاه ایشان در باب تحول اجتماعی، یک نگرش توحیدی به حوادث اجتماعی بر اساس سنت‌ الهی تغییر می‌باشد.از دیدگاه رهبری تحول در دو سطح دورنی و برونی صورت می‌پذیرد. تحول اجتماعی از دیدگاه ایشان به معنی مجموعه‌ای از تغییرات زیربنایی و روبنایی است که در جهت گسترانیدن ارزش‌های دینی در ساحت‌های مختلف اجتماعی به وقوع می‌پیوندد.

کلیدواژه‌ها