فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش (FPQ) - واژه نامه اختصاصی