مناسبات آزادی و امنیت

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
در نوشته حاضر، رابطه آزادی و امنیت بررسی شده است. از این رو، سه دیدگاه مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعامل آزادی و امنیت. نگارنده مقاله، مدعی است که بین آزادی‌های مشروع و امنیت، هیچ تعارض و تضادی وجود ندارد و جمع آن‌ها امکان­پذیر است و در واقع، بین آزادی و امنیت یک رابطه تعاملی برقرار است.
در نسبت میان آزادی و امنیت، توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت برای خدمت به جامعه و تأمین و تضمین آزادی است. برای نهادینه ساختن تعامل آزادی و امنیت لازم است که مجموعه قوانینی وضع و به اجرا گذارده شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئله نظارت و تأمین آزادی را به طور مداوم ضمانت نماید.
در واقع، قانون از جمله نهادهایی است که رابطه تعاملی بین آزادی و امنیت را تنظیم می‌کند، به طوری که افراد جامعه هم از آزادی‌های مشروع خود و هم از امنیت لازم در تمام ابعاد برخوردار باشند.
تا زمانی که جامعه آزادی و امنیت توأمان برقرار نباشد، جامعه به پیشرفت و توسعه نخواهد رسید؛ چرا که توسعه در سایه امنیت و آزادی تحقق می‌یابد و در فرایند توسعه، آزادی و امنیت نیز تقویت خواهند شد.
 

کلیدواژه‌ها