اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس ایزدی فرد

علوم سیاسی- تاریخ هیئت علمی

12.com

دبیر اجرایی

شهریار نجف پور

علوم سیاسی ا

shahreyar.najafpoorgmail.com
32136649