مطالعه تطبیقی مولفه‎های دینداری از منظر روایات شیعه و سنی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

غالبا در عرف رایج، ارزش هر دینی با ظهورات و تجلیات آن دین در حیات ملتزمان به آن ارزیابی می‎گردد. در این میان اسلام برای تنظیم حیات مسلمانان متدین، دینداری مطلوبی را که از حقیقت دین اسلام سرچشمه می‎گیرد و امری مقدس است علاوه بر آیات قرآن در روایات متعددی از منابع فریقین مورد عنایت قرار داده و مولفه‎های سازنده آن را تشریح کرده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به منابع روایی فریقین رجوع نموده و اهم این مولفه‎ها را در سه حوزه «عواطف و احساسات دینی»، «مکارم اخلاق دینی» و «عملکرد و رفتار دینی» استخراج نموده است و بر این باور است که در مقام تبیین مولفه‎های دینداری اسلامی، هر چند روایات فریقین تفاوتهای کمی و کیفی دارند لکن در نگرشی کلی نسبت بین این روایات در این مقام «واگرائی» و ضدیت نبوده، بلکه «همگرائی» و همسوئی است.
 
 

کلیدواژه‌ها