سنت‌های الهی در قرآن، منطق استخراج، حوزه‌های تاثیر و ویژگی‌ها

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

عالمی که در آن زندگی می‌کنیم در تمامی ساحت‌ها دارای قوانین واصولی است، همانطور که در عرصه علوم تجربی قوانینی بر بعد مادی اشیاءحاکم است در عرصه مادی و معنوی زندگی بشر قوانینی وجود دارند. این قوانین که در عرف دینی به آن سنت گفته می‌شود بر تمامی زندگی بشر سایه انداخته است. بدیهی است شناخت این قوانین که سرنوشت دنیوی واخروی بشر در گرو آن قرار دارد بسیار ضروری است. دراین مقاله کوشش شده است ابتدا با تحلیل دقیق مفهوم سنت وهدف کلان سنت‌های الهی منطق استخراج سنت‌ها را به دست آوریم، سپس حوزه‌های تاثیرگذاری سنت‌ها از قرآن وسطوح مختلف جریان سنن الهی را بررسی کنیم؛ در پایان به ویژگی‌های مختلف سنت‌ها پرداخته‌ایم. این مقاله با تاکید بر تفسیر شریف المیزان به روش کتابخانه‌ای تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها