مقایسه مبانی هستی شناختی علوم انسانی ازدیدگاه حکمت متعالیه و پوزیتیویسم

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

مقاله‎ی حاضر با عنوان «مقایسه‎ی مبانی هستی شناسی علوم انسانی از دیدگاه حکمت متعالیه و پوزیتیویسم» به
بررسی مبانی این دو مکتب در شناخت هستی و مقایسه‎ی آنها
با یکدیگر می‎پردازد. اصول هردو دیدگاه متکی بر اصول معرفت شناسی
آنها می‎باشد. باتوجه به 
انحصار ابزار معرفتی پوزیتیویسم در تجربه، و شمول ابزارمعرفتی حکمت متعالیه
بر عقل ونقل وکشف، بیشتر اصول هستی شناسانه‎ی حاضر،
درتقابل وتضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. در نتیجه علوم انسانی مبتنی بر دو نوع
اصول بسیار متفاوت خواهد بود. موضوع مورد برسی در این مقاله می‎تواند در راستای اصلاح مبانی غیر دینی و احیانا ضددینی علوم انسانی، مورد
استفاده‎ی محققان قرارگیرد. روش تحقیق کتابخانه‎ای بوده است

کلیدواژه‌ها