اخلاق خبر رسانی از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

ارائه دیدگاه قرآن کریم و روایات ائمه معصومین: درباره اخلاق خبر رسانی و ارائه اصول و معیارهایی اساسی برای بالنده شدن این حوزه است. محقق با شیوه تحلیلی و با طرح این سئوال که از منظر قرآن و ائمه: اخلاق خبر رسانی چگونه است و چه ویژگی دارد؟ به بررسی دیدگاه قرآن و احادیث در رابطه با این موضوع پرداخته است. وی ابتدا تعریفی از اخلاق و خبر در لغت و اصطلاح، ارائه می‌دهد و سپس اصول و ارزش‌های اخلاق خبر رسانی با شواهدی از منظر آیات و روایات در سه محور بررسی می‎نماید که عبارتند از: 1) اخلاق مربوط به مخبر 2) اخلاق شیوه خبر رسانی 3) اخلاق محتوای خبر. پژوهشگر در ادامه ملاک‌های قرآن و روایات را برای خبر رسانی در ذیل هر محور بیان می‌دارد.
مهم‌ترین نتایج حاصل از این پژوهش آن است که چنانچه رسانه در خبر رسانی به اصول و قواعد اخلاقی به دست آمده از قرآن و روایات پایبند باشد. اولاً خبر آن از پایایی و پویایی فرازمانی و فرامکان برخوردار می‌شود به گونه‌ای که بعد از آن «خبر» به تنهایی می‌تواند رسانه خودش باشد و ثانیاً اعتماد مخاطب که بزرگ‌ترین سرمایه رسانه است به این ترتیب به حداکثر خواهد رسید، این غایت در گرو آن است که مجموعه اصول اخلاق خبر رسانی قرآنی و روایی به طور سیستماتیک و در کنار هم، مورد توجه و کاربرد قرار گیرد تا خبر رسانی را به خبر رسانی برخواسته از دین تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها