اصول حاکم بر ارتباطات پیامبر اعظم9 در دوران مکی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

ازآنجا که بررسی اصول ارتباطی پیامبراسلام9می‎تواند نوع تعامل را در تمام سطوح ارتباطی تنظیم نماید و ازطرفی موجب برقررای ارتباط موثر و نشر وگسترش دین مبین اسلام شود. از این رو این پژوهش تلاش دارد با روش کتابخانه‎ای واسنادی به بررسی حیات تبلیغی پیامبر اسلام9در دوران مکی با رویکردی ارتباطی به اصول حاکم بر ارتباطات پیامبر9بپردازد.
برای مطالعه رویکردهای ارتباطی، ضمن بررسی متون تاریخی و آیات و روایات ازبهترین شیوه یعنی بررسی سطوح ارتباطی که عبارتند از: ارتباطمیانفردی، گروهی، جمعی و میان فرهنگی استفاده شده است که بر هر سطحی اصولی حاکم است و این اصول عبارتند از: اصل خوش خلقی، تغافل، همانندی، ساده زیستی، جذابیت در ارتباطات میان فردی و در ارتباطات میان گروهی: اصل توازن، همدلی، کرامت انسانی، اعتماد، خوشرویی واصول حاکم بر ارتباطات میان فرهنگی: اصل مدارا، احترام متقابلو موعود گرایی. البته ناگفته نماند که برخی از اصول اختصاص به سطح ارتباطی مورد بحث ندارد و ممکن است بتوان آن را در سطوح دیگر نیز مطرح کرد، اما با توجه به گزاره‎های تاریخی دوران مکی، اصول آمده در ذیل هر سطح مناسبتر به نظر می‎رسد تا سطوح دیگر.

کلیدواژه‌ها