سینمای اجتماعی ایران و بازنمایی سبک زندگی زنانه در آن (مطالعه موردی فیلم سینمایی آتش‎بس)

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

انسان
غربی به منظور توصیف کنش
ها و رفتارهای
روزمره خود از واژه سبک زندگی استفاده می
کند. در واقع سبک زندگی پدیدهای است محصول مدرنیته که در حال حاضر در دیگر جوامع
نیز از این لغت استفاده می
شود. سبک زندگی حاصل انتخاب و سلیقه شخصی افراد است. در جهان کنونی آنچه
بیش از همه به سلیقه
ی افراد شکل میدهد، رسانههاست. در این میان سینما رسانهای است قوی، با ویژگیهای منحصر به فرد. هنر هفتم بواسطهگرد آوردن تمام هنرها در خود از ظرفیت
تاثیرگذاری فوق
العادهای برخوردار است. بدین جهت در
نوشتار حاضر بر آنیم تا با روش تحلیل رمزگان جان فیسک و تحلیل روایت، به تحلیل
آسیب
شناسی سبک
زندگی زنانه در فیلم سینمایی آتش بس بپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سبک
زندگی زنان در این فیلم تحت
تاثیر تفکرات فمینیستی به سمت زندگی غربی پیش رفته است.

کلیدواژه‌ها