زبان قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی4 در تفسیر المیزان

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
در این مقاله به مسأله زبان قرآن با توجه به آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پرداخته شده است. زبان قرآن یکی از مسائلی است که در بحث زبان دین از شاخه­های فلسفه دین مطرح می شود. پرسش اصلی در این پژوهش این است که زبان قرآن چه هویتی دارد؟ زبان قرآن زبان علم وفلسفه است یا زبان نماد و تمثیل است؟ آیا زبان قرآن زبان عرف است یا عرف ویژه؟ نگارنده این پرسش‌ها را از منظر علامه طباطبائی4 پاسخ داده و به این نتیجه رسیده است که زبان قرآن از منظر علامه طباطبائی4 زبان عرف خاص است. به این معنا که زبان قرآن همان زبان عرف عقلاست؛ یعنی همان اسلوب تفهیم و تفاهم عقلا و عرف عموم مردم در انتقال معنا بر این زبان حاکم است با این تفاوت که نقایص زبان عرف از قرآن زدوده شده است.
 

کلیدواژه‌ها