نقش محبت اهل بیت6 در کمال انسان و رشد فضائل اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه بحرانی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

با توجه به اینکه مراد از اهل بیت6 طبق روایات متعدد علی1، فاطمه7، حسن1، حسین1 و فرزندان آنها می‌باشند و اینها انسان‌های کامل از هر جهت هستند و برای اینکه انسان بخواهد به یک انسان کامل تبدیل شود، لازماست که به انسان­های کامل چنگ بزند و تا آخر عمر از آنها فاصله نگیرد. یکی از راه‌هایی که انسان می‌تواند به کمال واقعیبرسد، عشقورزیدن به انسان‌های کامل است،محبت به آنها در رسیدن انسان به کمال واقعیاثراتی را در پی خواهد داشت. از طرفی دیگر محبت به اهل بیت با وجود موانع محبت نسبت به آنها امکان پذیر نخواهد بود. زیرا موانع محبت جلوی تحصیل آن را خواهد گرفت و در نتیجه باعث جلوگیری از ایجاد این اثرات خواهد شد. بنابراین، انسان باید در وهله اول، موانع محبت را از خود برطرف سازد تا بتواند عاشق واقعی آل‌محمد باشد، که در این صورت آثار محبت به آنها در هر دو جهان نمایان خواهد شد. در این مقاله تاثیری که عشق به اهل بیتدر خوشبختی انسان خواهد داشت از نظر علامه طباطبایی و علامه بحرانی بررسی شده است. تاثیر محبت به اهل بیت که در این مقاله توضیح داده شده عبارت است از: 1. هدایت 2. سعادت بدی 3. ثبات قدم 4. اطاعت و تبعیت 5. تقرب به خدا.
 

کلیدواژه‌ها