بررسی جایگاه حزم‌گرایی دینی با تأکید بردیدگاه مفسران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

یکی از موضوعاتی که متون دینی به آن اشاره دارند، حزم‌گرایی دینی است. احتیاط و حزم‌گرایی در دین به دو صورت اعتقادی و رفتاری قابل تصور است. در این پژوهش سعی نموده‌ایم تا جایگاه حزم‌گرایی اعتقادی را به تفصیل از متون دینی بر اساس تفاسیری که مفسران از بعضی از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت6 بیان کرده‌اند، تبیین نماییم. البته از آنجا که در فضای شکاکیت جهان غرب نیز پاسگال سعی کرده است تا با تقریر استدلالی که به برهان شرط‌بندی شهرت یافته است، ایمان را در انسان غربی زنده کند و او را از سقوط در ورطه شکاکیت و تردید حفظ نماید، تا حدودی این تقریر را با آنچه در متون دینی تحت عنوان حزم‌گرایی اعتقادی آمده است، مقایسه نموده‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها