انقلاب‌های عربی وفرصت‌های آن برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

موضوع مقاله حاضر، «انقلاب‌های عربی و فرصت‌های آن برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» است که با روش توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. هریکازاینجنبش‌هابرایتبدیلبهانقلابسیاسی- اجتماعیواقعی،نیازمندتغییراتبنیادیاست.انقلاب‌های عربی باعث یکسری تحولات بنیادی در منطقه شده است.این تحولات فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.فرصت‌هایی مانند: سقوط دولت‌های استبدادی، ظهور دولت‌های جدید و بهبود روابط با ایران، دولت‌سازی و ایجاد توازن جدید قدرت در منطقه. ایران می‌تواند از این فرصت‌های به دست آمدهبرای کمک به این کشور‌ها و شکل دادن به نظم نوین منطقه‌ای استفاده کند. ایران می‌تواند در بحث دولت سازی با احزاب و گروه‌های همسو، تعامل سازنده ایجاد و برقرار کند و تجربیات خود را در اختیار این کشورها قرار دهد و در آخر امر اینکه از فرصت به دست آمده در منطقه استفاده نماید و پی‌گیر اهداف سیاست خارجیدر منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها