بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر تحولات کشور بحرین

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی ایران، تنها ایران و ساختار سیاسی آن را متحول نکرد بلکه موجب تغییرات شگرفی در منطقه و حتی نظام جهانی گردید. کشورهای زیادی در منطقه از  انقلاب ایران تأثیر پذیرفته و موجب بروز کنش‌ها و تحولاتی در میان جوامع و دولت‌های آنان شد. در این میان کشور بحرین نیز یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب در ایران، تحولات انقلاب گونه‌ای را پشت سر گذاشت و در سال‌های اخیر، ما شاهد خیزش و جنبشی جدید در میان مردم این کشور هستیم.در این پژوهش ما به دنبال بررسی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر کشور بحرین و انقلاب مردم این کشور هستیم.

کلیدواژه‌ها