بازتاب انقلاب اسلامی بر سازمان جهاد اسلامی فلسطین

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

موضوع مقاله حاضر، بازتاب انقلاب اسلامی بر سازمان جهاد اسلامی فلسطین است. تحولات فلسطین بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است و رهبران آن تحت تأثیر اندیشه­های امام خمینی4 و آرمان­های انقلاب بوده­اند. چارچوب تحلیلی مقاله، نظریه پخش، که به خوبی با به کارگیری آن می­توان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی را نشان داد. در روند مقاله، ابتدا نظریه پخش توضیح داده می­شود، سپس سازمان جهاد اسلامی فلسطین، معرفی و چگونگی تأثیرپذیری آن از انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها