بازنمایی عفاف در ارتباطات زن و مرد مطالعه انتقادی فیلم سینمایی سعادت‌آباد

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
نوع روابط زن و مرد و مرزبندی در تعاملات این دو جنس، در روح و روان فرد، استحکام خانواده و رشد و پیشرفت جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با این پیش‌فرض، اگر رسانه تاثیرگذاری چون سینما، بر خلاف دین و فطرت، به پایه‌گذاری اخلاق جنسی خاصی در جامعه مبادرت ورزد که حریم‌های میان زن و مرد شکسته شود، اثر مخربی بر تفکر و رفتار مخاطب خواهد گذاشت که به سادگی جبران‌پذیر نیست.سوال اصلی این مقاله این است که فیلم سینمایی «سعادت‌آباد»، روابط میان زن و مرد را چگونه بازنمایی کرده و این بازنمایی تا چه حد با ملاک‌های ارتباط عفیفانه در اسلام، منطبق است. برای این هدف، با نگاهی جامع به آیات و روایات، مولفه‌های روابط عفیفانه را استخراج کرده و سپس با تحلیل نشانه‌شناختی فیلم سینمایی «سعادت‌آباد» که یکی از تولیدات فکری دهه نود سینمای ایران محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نوع بازنمایی این فیلم از روابط میان دو جنس و میزان انطباق یا فاصله آن با آموزه‌های اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در زمینه روابط زن و مرد نامحرم را از طریق تحلیل رمزگان جان‌فیسکبررسی می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها