رابطه امنیت و عدالت سیاسی در اسلام

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
مقاله حاضر درصدد تبیین و بررسی ارتباط بین امنیت و عدالت سیاسی در اسلام است. امنیت از نیازهای ضروری و آغازین بشر است که با آفرینش او همراه بوده و پاسخ­گویی به نیازهای دیگر، در سایه هستی آن تحقق می­یابد.همراه بودن نیاز به امنیت با آفرینش انسان و توجه شدید وی به این نیاز، آن را در ردیف نیازهای فطری بشر درآورده است. ارتباط بین امنیت و عدالت سیاسی سبب شکل­گیری امنیت سیاسی برابر می­شود که موضوع مقاله حاضر است. یکی از ابعاد امنیت، امنیت سیاسی است که با توجه به ارتباط آن با عدالت سیاسی، در این مقاله به امنیت سیاسی برابراشاره می­شود. اسلام به امنیت سیاسی برابر معتقد است که اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان توسط دولت است. به عبارت دیگر، می­توان گفت که امنیت سیاسی برابر در سایه برابری در مقابل قانون است.
 

کلیدواژه‌ها