نقش و جایگاه ولایت فقیه در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
موضوع مقاله حاضر، نقشوجایگاهولایتفقیهدر مدیریت نظامجمهوری اسلامی ایران است. با توجه به محوری بودن نقش رهبر، ابتدا به جایگاهولایتفقیهدرنظاماسلامی براساسموازینشرعمقدساسلام،باقرائتشیعی وبامبنای نظریهولایتفقیهامامخمینی(ره) پرداخته می­شود.براساساعتقاداتشیعه،حکومتدردرجهاولمتعلق بهخداونداستوسپسبهبرگزیدگان منصوب خدا، یعنی پیامبرانالهی،حضرتمحمد(ص)،ائمهمعصومان(ع)ودرعصرغیبت،بهعامهفقهاوبهدلیلحفظنظم،بهمنتخبآنانبا عنوان «ولی فقیه» واگذارشدهاست. چنین ولی فقیهیباالهامازآموزه‌هایاسلامی،مکتبتشیعومقاماجتهادومرجعیت،می­توانداعمالزشتحاکمان ظالم راافشاءوتخریبکند؛ همان گونه کهدرپیروزی انقلاباسلامی ایران،رهبری ولی­فقیهتوانستباآگاهکردنوایجاداتحاددر بین مردم،انقلاب رابازحمت­هایزیادوریختهشدنخونهزارانجوانمسلمانپاکبهپیروزیبرساند. همچنینولایتفقیهنقشمهندسی نظامومشروعیت­بخشی به اصلنظامرا دارد؛به گونه­ای کهمشرعیتارکاننظامبهنصبوتنفیذاختیارهایاوبستگی دارد.ولی­فقیهدرادارهجامعهاسلامی نیزنقش مهمی دارد، از جمله:توصیهبهتقوای الهی،خدمت‌گزاری صادقانهبهمردم،دشمن­شناسی وراه­های مقابلهباآن،شناختاسلاموارزش‌هایاسلامی وشناختآسیب‌هاینظاماسلامی وارائهراهکارهای عملی.
 

کلیدواژه‌ها