نگاه جنبش‌های اسلامی دهه اخیر مصر به اسلام و مدرنیته

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
موضوع این مقاله، «نگاه جنبش­های اسلامی دهه اخیر مصر به اسلام و مدرنیته» است. در واقع، جنبش­های سیاسی اسلامی در مصر، از زمان ورود غرب به دنیای اسلام شکل گرفته­ است. ثمره تلاش­های افرادی، مانند سیدجمال اسدآبادی پرورش اندیشمندان اسلام­گرا در مصر بود. تلاش جنبش­های پیش­رو اسلامی در مصر، همچون اخوان المسلمین و غیره برای شناخت اسلام و مقابله با غرب و مدرنیته سیاسی در آراء و اندیشه‌هایشان نمود پیدا کرده است. در سال­های اخیر نیز این جریانات میدان عمل را در اختیار داشته و توانستند افکار و آراء خود را به محک آزمایش بسپارند. این مقاله درصدد است تا با نگاهی به اندیشه­های احزاب و جریانات سیاسی مصر، کارنامه اسلام­گرایی در مصر را روشن­تر کند. بر این اساس، با به کارگیری روش پرسش­های بنیادین گلن تیندر، اصلی­ترین گزاره­های سیاسی مدرنیته، استخراج و به طور مستند نگاه سلبی یا ایجابی احزاب و جنبش­های مصر به آن گزاره­ها مشخص شده است.
 

کلیدواژه‌ها