تحولات اخیر خاورمیانه و فرصت‌های محیط امنیتی ایران

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

نویسنده

چکیده

چکیده
خاورمیانه، منطقه مهمی است که امنیت و ثبات در آن، از سویی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظام جهانی داشته و از سوی دیگر، محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد؛از این­رو، بررسی تحولات اخیر در آن و نیز تأثیرات عوامل بیرونی بر آن، اهمیت و نقش بسزایی در بررسی محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با نگاهی به این تحولات- از فروپاشی شوروی تا انقلاب‌های عربی- فرصت‌های به وجود آمده برای ارتقای محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها